Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Sèvis pou adilt andikape ki arisk

Sèvis Pwoteksyon Pou Adilt (APS) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Si ou gen yon andikap fizik ak/oswa mantal ki rann li difisil pou viv poukont ou ak jere zafè ou, APS kapab ede. Travayè sosyal APS yo rann ou vizit lakay ou, ede ou aplike pou asistans ak sèvis tankou jan pou jere lajan ou ak swen sante, epi yo fè ankèt sou rapò konsènan abi.

  • Rezidan New York ki gen plis pase 18 an yo kapab jwenn èd kèlkeswa revni yo
  • Nou kapab bay referans sou entènèt, pa imèl, oswa pa telefòn (lendi jiska vandredi ant 9:00 a.m. ak 5:00 p.m.)
  • N ap trete referans nou jwenn apre 5:00pm oswa pandan fen semèn yo pwochen jou travay
  • Rele 911 si gen yon ijans oswa sitiyasyon ki menase vi ou epi yon moun bezwen èd touswit

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou APS, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  • Èske ou gen 18 an oswa plis?
  • Èske ou gen yon andikap fizik ak/oswa mantal?
  • Èske ou pa kapab jere pwòp resous ou, fè aktivite kotidyen, oswa pwoteje tèt ou kont sitiyasyon danjere san èd yon lòt moun?
  • Èske ou pa gen okenn lòt moun pou ede ou?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb APS la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Sèvis Pwoteksyon Pou Adilt si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele 911

Si gen yon ijans oswa sitiyasyon ki menase vi ou epi yon moun bezwen èd touswit.

Rele APS

Rele 212-630-1853 si ou gen kesyon konsènan APS.