Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd pou adilt enfim yo ki gen risk ak adilt ki gen pwoblèm yo

Sèvis Pwoteksyon Pou Adilt (APS) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Si ou gen yon andikap mantal ak / oswa fizik ki rann li difisil pou ou viv pou kont ou epi pou ou jere zafè ou yo, e pèsonn pa ka ede ou, APS kapab. Travayè sosyal APS yo fè vizit lakay, ede ou aplike pou avantaj yo ak sèvis yo tankou swen sante epi jesyon lajan, epi egzamine rapò abi yo.

  • Rezidan New York ki gen plis pase 18 an yo kapab jwenn èd kèlkeswa revni yo
  • Ou ka fè referans sou entènèt, avèk imel, oswa avèk telefòn (Lendi – Vandredi, 9:00 a.m – 5:00 p.m). Tout referans yo konfidansyèl.
  • N ap trete referans nou jwenn apre 5:00pm oswa pandan fen semèn yo pwochen jou travay
  • Rele 911 si gen yon ijans oswa sitiyasyon ki menase vi ou epi yon moun bezwen èd touswit

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou APS, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

  • Èske ou gen 18 an oswa plis?
  • Èske ou gen yon andikap fizik ak/oswa mantal?
  • Èske ou pa kapab jere pwòp resous ou, fè aktivite kotidyen, oswa pwoteje tèt ou kont sitiyasyon danjere san èd yon lòt moun?
  • Èske ou pa gen okenn lòt moun pou ede ou?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Si ou, oswa yon moun ou konnen bezwen èd, ou ka itilize sistèm referans sou entènèt nan. Tout referans yo pral trete nan pwochen jou ouvrab. Tout referans yo konfidansyèl.

Epitou ou kapab imèl APS pou soumèt yon referans.

Refere yon moun sou entènèt

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb APS la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Sèvis Pwoteksyon Pou Adilt si ou bezwen èd pou jwenn yon pwogram.

Rele 911

Si gen yon ijans oswa sitiyasyon ki menase vi ou epi yon moun bezwen èd touswit.

Rele APS

Rele 212-630-1853 si ou gen kesyon konsènan APS.

Last Updated Tuesday, June 30th, 10:59am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.