Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Èd pou granmoun ki an danje nan abi, neglijans oswa eksplwatasyon

Sèvis Pwoteksyon Pou Adilt (APS) | Administrasyon Resous Imèn (Human Resources Administration, HRA) Vil New York

1. Kijan li mache

APS ede granmoun ki an danje nan abi, neglijans, oswa eksplwatasyon.

Si oumenm oswa yon moun ou konnen bezwen èd, refere li bay APS pandan w ap rele 212-630-1853 oswa voye yon imèl nan apsrefer@hra.nyc.gov avèk non yo ak enfòmasyon pou kontakte yo.

 • Nenpòt moun kapab refere yon granmou bay APS. Ou ka[ab refere tèt ou si bezwen.
  • Ou kapab fè referans yo san ou pa fè konnen non ou.
 • Adilt ki ka bezwen referans pou APS ka twouve li difisil pou yo reponn ak bezwen tankou manje, abri, oswa swen sante akoz:
  • neglijans tèt yo – sa ki ka akoz andikap.
  • abi – li ka fizik, vèbal, seksyèl, finansyè, elatriye.
  • neglijans – akoz neglijans tèt yo oswa swen ki pa apwopriye lòt moun bay.
  • eksplwatasyon finansye – yon moun ap manipile yo pou pran lajan yo oswa vòlè nan men yo.
 • Asistan sosyal APS yo ap analize ka w la epi elabore yon plan sipò. Sipò a ka gen ladan li:
  • vizite lakay ou pou evalye bezwen ou yo epi mennen envestigasyon sou rapò abi, neglijans, oswa eksplwatasyon
  • ede ou aplike pou asistans piblik yo
  • referans pou egzamen sikyatrik ak/oswa egzamen medikal ak swen w ap pran
  • referans pou NYPD (Depatman Polis New York) ak Pwokirè Distri a pou rezoud akizasyon eksplwatasyon ak abi
  • idantifikasyon lòt aranjman pou viv
  • fè petisyon nan Tribinal Lojman pou yon Responsab Legal pou Moman (Guardian ad Litem) an pou ede avèk prevansyon degèpisman an
  • petisyon nan Tribinal Siprèm pou Responsab Legal Kominote pou jere afè finansye ak afè nan kay
  • sèvis gwo travay netwayaj
 • Rele 911 lè gen yon sitiyasyon ijans oswa kote gen vi ki menase kote yon moun bezwen èd prese prese.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kapab kalifye pou APS, ou ta dwe anmezi pou ou reponn wi ak kesyon annapre yo:

 • Èske w gen 18 lane oswa plis?
 • Èske ou gen yon andikap fizik oswa mantal?
 • Èske ou pa anmezi pou ou jere pwòp resous ou, antreprann aktivite ou gen pou fè chak jou yo, oswa pwoteje tèt ou kont sitiyasyon danjere san asistans lòt moun?
 • Èske ou pa gen okenn lòt moun ki vle epi ki kapab ede ou yon fason responsab?

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Sit entènèt Resous Imèn nan (HRA) genyen plis enfòmasyon sou APS.

Rele 311

Mande pou Sèvis Pwoteksyon pou Granmoun yo.

Rele APS

Rele APS nan 212-630-1853 si ou genyen kesyon sou pwogram nan oswa pou yon referans.

Rele 911

Si gen yon sitiyasyon ijans oswa yon sitiyasyon kote gen vi ki menase epi gen yon moun ki bezwen èd prese prese.

Last Updated Thursday, January 27th, 4:25pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.