Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Avantaj sa a ede achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè pou lakay ou pou ka rete fre pandan chalè a.

Avantaj Asistans pou Rete Fre | Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Avantaj Asistans pou Rete Fre an ede kay ki kalifye yo achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè ki koute jiska $800.

 • Nou p ap resevwa aplikasyon ankò pou ete 2022.
 • N ap bay èkondisyone yo bay aplikan ki kalifye ki vini avan yo.
 • Si yon èkondisyone pa ka enstale san danje, yo pral bay yon fanatik.
 • Aplikan yo kalifye pou yon avantaj Asistans pou Rete Fre sèlman yon (1) fwa chak senk (5) lane.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye si tout bagay sa yo mache pou ou:

 1. Yon moun lakay ou a se yon sitwayen ameriken oubyen ta genyen yon estati imigran ki anfòm.
 2. Ou pa gen yon klimatizè ki ap mache. oubyen, sa ou genyen an gen senk lane oubyen plis.
 3. Ou pat jwenn yon finansman pou klimatizè senk dènye ane ki sot pase yo.
 4. Youn nan sa yo:
  • Ou ka resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè (TA), oswa Yon Revni Postal Sekirite Siplemantè (SSI ki ap Viv pou kont li).
  • W ap resevwa yon benefis Regilye de $21 ou plis nan pwogram ane aktyèl la e ou ap viv nan lojman sibvansyone gouvènman an (tankou NYCHA oswa Seksyon 8) ak chofaj ki enkli nan lwaye ou.
  • Tout revni brit kay ou chak mwa egal oubyen pi ba pase direktiv ki nan tablo sa a:
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Pou chak moun an plis, ajoute: $568

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb OTDA Eta New York pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj Asistans pou Rete Fre.

Rele 311

Mande èd nan Asistans pou Rete Fre a.

Rele HEAP

Rele liy konferans HEAP la nan 212-331-3126 siou genyen kesyon sou benefis la.

Last Updated Tuesday, August 9th, 11:53am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.