Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Èd finansye pou kouvri depans ak enstalasyon yon klimatizè oswa vantilatè

Avantaj Èd pou Klimatizasyon | Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Avantaj Asistans pou Klimatizasyon an ede kay ki kalifye yo achte ak enstale yon klimatizè oswa vantilatè.

 • Aplikasyon pou Asistans Klimatizasyon an Louvri 15 avril 2024.
 • Aplikan ki kalifye yo ap resevwa avantaj Asistans pou Klimatizasyon yo sou baz moun ki vini anvan an, se li y ap sèvi anvan.
 • Valè avantaj la se:
  • jiska $800 pou yon fenèt, klimatizè ki ka deplase oswa vantilatè
  • jiska $1,000 pou yon grenn mi ki tou fèt
 • Avantaj la kouvri:
  • depans pou klimatizè oswa vantilatè a
  • depans administratif
  • travay
  • pwogram èd
  • materyèl
  • retire nan ansyen aparèy ou a
  • ti reparasyon ki bezwen fèt pou enstale nouvo aparèy la

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye si tout bagay sa yo mache pou ou:

 1. Ou kalifye pou HEAP oswa gentan gen avantaj HEAP yo.
 2. Moun lakay ou gen omwen youn (1) nan bagay sa yo:
  • Omwen gen yon moun ki kondisyon medikal li koz li pa ka rete kote ki fè cho anpil anpil. Sa ki dwe verifye pa yon doktè, asistan doktè oswa yon enfimyè pratisyen
  • Yon moun ki gen 60 oswa plis lane
  • Timoun ki gen mwens pase 6 lane
 3. Yon moun lakay ou a se yon sitwayen ameriken oubyen ta genyen yon estati imigran ki anfòm.
 4. Ou pa gen yon klimatizè ki ap mache oswa sa w genyen an gen omwen senk lane depi l ap fonksyone.
 5. Ou pat jwenn yon finansman pou klimatizè senk dènye ane ki sot pase yo.
 6. Youn nan sa yo:
  • Ou ka resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè (TA), oswa Yon Revni Postal Sekirite Siplemantè (SSI ki ap Viv pou kont li).
  • W ap resevwa yon avantaj Regilye $21 ou plis nan pwogram ane aktyèl la epi ou ap viv nan yon lojman leta sibvansyone (tankou NYCHA oswa Seksyon 8) ak chofaj ki tou nan lwaye ou.
  • Tout revni brit kay ou chak mwa egal oswa pi ba pase direktiv ki nan tablo sa a:
Kantite moun ki nan kay la Revni Maksimòm pa Mwa Anvan Dediksyon pou 2024.
1 $3,035
2 $3,970
3 $4,904
4 $5,838
5 $6,772
6 $7,706
7 $7,881
8 $8,056
9 $8,231
10 $8,407
11 $8,582
12 $8,890
13 $9,532
Pou chak moun anplis Ajoute $642

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Paj sa a kapab ede ou chwazi bon dokiman yo pou ou fè demann ou an.

Prèv rezidans (kote ou ap viv)

Bay youn nan bagay ki vin apre yo:

 • Resi aktyèl pou lwaye ki gen non ak adrès lokatè ak pwopriyetè a oswa kontra lwaye a ki gen non ak adrès
 • Fakti dlo, dlo twou regou, oswa taks
 • Kontra Asirans Pwopriyetè/Lokatè
 • Fakti sèvis piblik
 • Kanè/resi pou pèman ipotèk ki gen adrès

Prèv revni ou

Prèv idantite

Prèv sekirite sosyal

Prèv kondisyon medikal

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon pou Asistans Klimatizasyon an Louvri 15 avril 2024.

 1. Aplike pou pwogram Èd Klimatizasyon an nan HEAP sou ACCESS HRA.
 2. Itilize aplikasyon mobil ACCESS HRA a ki disponib gratis sou iTunes Store (pou iPhones) oswa sou Google Play Store (pou telefòn Android) pou eskane dokiman ou yo.
 3. Ou kapab ale sou ACCESS HRA pou verifye nan ki nivo aplikasyon w lan ye.

Aplike anliy

Aplike pa telefòn

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Ale sou sitwèb NYS OTDA la pou ou kapab konnen plis toujou pou avantaj Èd pou Klimatizasyon an.

Rele 311

Mande èd pou Asistans pou Klimatizasyon.

Rele HEAP

Rele nan 718-557-1399 si ou genyen kesyon sou avantaj la.

Last Updated May 21, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.