Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Avantaj sa a ede achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè pou lakay ou pou ka rete fre pandan chalè a.

Avantaj Asistans pou Rete Fre | Biwo Asistans Tanporè ak moun andikape yo pou Eta Nwe York la (NYS Office of Temporary and Disability Assistance, OTDA), NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Avantaj Asistans pou Rete Fre an ede kay ki kalifye yo achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè ki koute jiska $800.

 • Aplike apati de 2 Me pou rive 31 Dawout, 2022.
 • N ap bay èkondisyone yo bay aplikan ki kalifye ki vini avan yo.
 • Si yon èkondisyone pa ka enstale san danje, yo pral bay yon fanatik.
 • Aplikan yo kalifye pou yon avantaj Asistans pou Rete Fre sèlman yon (1) fwa chak senk (5) lane.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kalifye si tout bagay sa yo mache pou ou:

 1. Yon moun lakay ou a se yon sitwayen ameriken oubyen ta genyen yon estati imigran ki anfòm.
 2. Ou pa gen yon klimatizè ki ap mache. oubyen, sa ou genyen an gen senk lane oubyen plis.
 3. Ou pat jwenn yon finansman pou klimatizè senk dènye ane ki sot pase yo.
 4. Youn nan sa yo:
  • Ou ka resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè (TA), oswa Yon Revni Postal Sekirite Siplemantè (SSI ki ap Viv pou kont li).
  • W ap resevwa yon benefis Regilye de $21 ou plis nan pwogram ane aktyèl la e ou ap viv nan lojman sibvansyone gouvènman an (tankou NYCHA oswa Seksyon 8) ak chofaj ki enkli nan lwaye ou.
  • Tout revni brit kay ou chak mwa egal oubyen pi ba pase direktiv ki nan tablo sa a:
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon mwa
1 $2,729
2 $3,569
3 $4,409
4 $5,249
5 $6,088
6 $6,928
7 $7,086
8 $7,243
9 $7,401
10 $7,558
11 $7,715
12 $7,873
13 $8,420
Pou chak moun an plis, ajoute: $568

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou omwen yon manm nan kay la:

 • Nimewo Sekirite Sosyal Valab (SSN)

Pou chak moun k ap aplike, nenpòt dokiman:

 • Lisans chofè
 • ID foto
 • Paspò Ameriken oswa Sètifika Natiralizasyon
 • Papye Adopsyon, Dosye Lopital oswa Doktè
 • Dosye lekòl

Oswa pou chak moun k ap aplike, nenpòt ki de dokiman :

 • Sètifika nesans oswa sètifika batèm
 • Deklarasyon yon lòt moun

Prèv kote w rete

Prèv revni ou

Prèv depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

Aplike apati de 2 Me pou rive 31 Dawout, 2022.

 1. Rele liy Konferans HEAP la nan 212-331-3126 pou ou ka jwenn yon aplikasyon ke yo voye pou ou.
 2. Chwazi yon machann ki soti nan lis sa a (founisè Chofaj, Vantilasyon ak Klimatizè ‘TÈMIK’). Mete enfòmasyon yo nan aplikasyon ou an.
 3. Voye aplikasyon konplè ou a nan:
  New York City Home Energy Assistance Program
  P.O. Box 1401, Church Street Station
  New York, NY, 10008

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb OTDA Eta New York pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj Asistans pou Rete Fre.

Rele 311

Mande èd nan Asistans pou Rete Fre a.

Rele HEAP

Rele liy konferans HEAP la nan 212-331-3126 siou genyen kesyon sou benefis la.

Last Updated Wednesday, May 4th, 3:23pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.