Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Avantaj sa a ede achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè pou lakay ou pou ka rete fre pandan chalè a.

Avantaj Asistans pou Rete Fre | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Avantaj Asistans pou Rete Fre an ede kay ki kalifye yo achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè ki koute jiska $800.

 • Avantaj Asistans ak pou Rete Fre an ap kòmanse 1ye me. Dat limit pou soumèt aplikasyon yo se 30 out 2019.
 • N ap bay èkondisyone yo bay aplikan ki kalifye ki vini avan yo.
 • Aplikan yo kalifye pou yon avantaj Asistans pou Rete Fre sèlman yon (1) fwa chak dis (10) lane..
 • Si li kalifye, yon kay ka jwenn yon èkondisyone oswa yon vantilatè sèlman, epi pri a pa ka depase $800 ak frè enstalasyon ladan.
 • Avantaj la pa aplike pou yon bòdwo elektrik epi yo p ap bay li kòm yon avantaj lajan kach.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

 •  Ou ka kalifye pou yon avantaj Asistans pou Rete Fre si:
 • Ou gen yon pwoblèm sante ki vin pi mal ak chalè, epi ou ka verifye li ak yon sètifika medikal yon pwofesyonèl medikal ba ou.
 • Ou menm ak moun ou abite ak yo a se sitwayen ameriken oswa yo gen papye imigrasyon.
 • Ou pa gen yon èkondisyone ki mache ki poko gen senk (5) ane.
 • Ou pa rete nan lojman sibvansyone, tankou NYCHA ak Seksyon 8, kote depans pou chofaj yo fè pati bòdwo lwaye a
 • Ou satisfè youn (1) nan kondisyon revni sa yo:
  • Ou resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi ou nan oswa anba gid revni sa yo:
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $28,692 $2,391 $552
2 $37,524 $3,127 $722
3 $46,356 $3,863 $891
4 $55,176 $4,598 $1,061
5 $64,008 $5,334 $1,231
6 $74,496 $6,070 $1,401
7 $74,496 $6,208 $1,433
8 $76,152 $4,346 $1,464
9 $77,796 $6,483 $1,496
10 $79,452 $6,621 $1,528
11 $83,016 $6,918 $1,596
 Pou chak moun an plis, ajoute: $6,450 $540 $124

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

  • Si ou te resevwa yon avantaj HEAP regilye pandan sezon aktyèl la, yo pral itilize dokiman ou bay yo pou detèmine si ou kalifye pou Asistans pou Rete Fre ansanm ak sa ou soumèt sou fòm aplikasyon kout la.
  • Si ou pa t aplike pou avantaj HEAP pandan sezon aktyèl la men w ap resevwa Asistans Tanporè (Temporary Assistance, TA) oswa avantaj SNAP, kalifikasyon ou pou avantaj Asistans pou Rete Fre pral baze sou enfòmasyon ki nan dosye TA oswa SNAP ou a.
  • Swiv pwosedi regilye HEAP nan anèks “”ENSTRIKSYON APLIKASYON”” an pou pwouve enfòmasyon ou deklare sou aplikasyon ou ak fòm aplikasyon regilye HEAP la.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

kache lis sa a montre lis sa a

Voye aplikasyon pou avantaj Asistans pou Rete Fre ou an bay:
New York City Home Energy Assistance Program
P.O. Box 1401, Church Street Station
New York, NY, 10008

Si ou te resevwa yon avantaj HEAP regilye pou $21 oswa plis pandan sezon 2018-2019 la:

Si ou pa t aplike pou avantaj HEAP pandan sezon 2018-19 la oswa ou pa te janm aplike anvan:

W ap bezwen yon sètifika medikal nan men yon pwofesyonèl medikal pou toude aplikasyon yo ak nenpòt twa (3) non ou chwazi nan vandè Vantilasyon ak Èkondisyon Chofaj (Heating Ventilation and Air Conditioning, HVAC) nan Bronx, Brooklyn, Manhattan, Queens oswa Staten Island.

Aplike fas a fas

kache lis sa a montre lis sa a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sitwèb la

Ale sou sitwèb OTDA Eta New York pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj Asistans pou Rete Fre.

Rele 311

Mande èd nan Asistans pou Rete Fre a.

Rele HEAP

Rele Liy Konferans HEAP la nan 212-331-3126 si ou gen kesyon sou avantaj pou Rete Fre a oswa si ou bezwen èd nan men yon operatè.

Ale nan yon biwo HEAP

Ale nan youn nan biwo HEAP sa yo pou jwenn èd fas-a-fas ak Asistans pou Rete Fre:

 • 1932 Arthur Avenue, Lòbi, nan Bronx
 • 345 Jay Street, Lobby and 3050 West 21st Street, 1ye etaj nan Brooklyn
 • 165-08 88th Avenue, 5kyèm etaj nan Queens