Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Avantaj sa a ede achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè pou lakay ou pou ka rete fre pandan chalè a.

Avantaj Asistans pou Rete Fre | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Avantaj Asistans pou Rete Fre an ede kay ki kalifye yo achte ak enstale yon èkondisyone oswa vantilatè ki koute jiska $800.

 • Avantaj Asistans ak pou Rete Fre an ap kòmanse 3ye me.
 • N ap bay èkondisyone yo bay aplikan ki kalifye ki vini avan yo.
 • Aplikan yo kalifye pou yon avantaj Asistans pou Rete Fre sèlman yon (1) fwa chak senk (5) lane.
 • Si li kalifye, yon kay ka jwenn yon èkondisyone oswa yon vantilatè sèlman, epi pri a pa ka depase $800 ak frè enstalasyon ladan.
 • Avantaj la pa aplike pou yon bòdwo elektrik epi yo p ap bay li kòm yon avantaj lajan kach.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou ka kalifye pou yon avantaj Asistans pou Rete Fre si:

 • Ou gen yon pwoblèm sante ki vin pi mal ak chalè, epi ou ka verifye li ak yon sètifika medikal yon pwofesyonèl medikal ba ou.
 • Ou menm ak moun ou abite ak yo a se sitwayen ameriken oswa yo gen papye imigrasyon
 • Ou pa gen yon èkondisyone ki mache ki poko gen senk (5) ane.
 • Vous avez reçu une prestation HEAP régulière supérieure à 21 $ au cours de l’année de programme en cours ou résidez dans un logement subventionné par le gouvernement avec chauffage inclus dans votre loyer
 • Ou satisfè youn (1) nan kondisyon revni sa yo:
  • Ou resevwa avantaj SNAP, Asistans Tanporè, oswa Revni Sekirite Siplemantè Kòd A.
  • Fanmi ou nan oswa anba gid revni sa yo:
Kantite moun nan fanmi an Revni maksimòm brit chak mwa
1 $2,610
2 $3,413
3 $4,216
4 $5,019
5 $5,822
6 $6,625
7 $6,775
8 $6,926
9 $7,077
10 $7,227
11 $7,378
12 $7,755
Pou chak moun an plis, ajoute: $560

 

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun k ap aplike, nenpòt dokiman:

 • Lisans chofè
 • ID foto
 • Paspò Ameriken oswa Sètifika Natiralizasyon
 • Papye Adopsyon, Dosye Lopital oswa Doktè
 • Dosye lekòl

Oswa pou chak moun k ap aplike, nenpòt ki de dokiman :

 • Sètifika nesans oswa sètifika batèm
 • Valide Kat Sekirite Sosyal
 • Deklarasyon yon lòt moun

Prèv kote w rete

Prèv revni ou

Prèv depans

Prèv Kondisyon Sitwayènte oswa Imigrasyon

Prèv resous ou

Prèv andikap ou

Prèv kondisyon medikal ou

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb OTDA Eta New York pou jwenn plis enfòmasyon sou avantaj Asistans pou Rete Fre.

Rele 311

Mande èd nan Asistans pou Rete Fre a.

Rele HEAP

Rele Liy Konferans HEAP la nan 212-331-3126 si ou gen kesyon sou avantaj pou Rete Fre a oswa si ou bezwen èd nan men yon operatè.

Vizite Sant Refwadisman nan tout vil la

Vil New York louvri sant refwadisman nan enstalasyon piblik ki gen èkondisyone pou moun ki gen malèz fizik nan yon vag chalè.

Last Updated Tuesday, December 7th, 1:47pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.