Sote kontni prensipal la
Lojman

Estabilizasyon pri lwaye pou moun andikape

Egzanpsyon Nan Ogmantasyon Pri Lwaye Pou Andikape (DRIE) | NYC Depatman Finans / Konsèvasyon ak Devlopman Lojman Vil New York

1. Kijan li mache

DRIE bay lokatè andikape yo yon estabilizasyon pri lwaye. Si pri lwaye yo monte, lokatè ki gen DRIE yo pa bezwen peye pri ki monte a. Minisipalite vil la peye diferans ant pri lwaye kounye a ak pri lwaye ki ogmante a.

 • Apre ou fin aplike, li kapab pran 10 a 15 jou pou jwenn yon repons
 • Ou pa bezwen depoze deklarasyon taks pou kalifye pou DRIE
 • Gen kèk dokiman w ap bezwen voye. Pa janm voye dokiman orijinal ou pa lapòs, jis voye kopi yo
 • Ou pa bezwen pèmisyon pwopriyetè kay la pou aplike
 • Aplike sou entènèt, pa lapòs, oswa fas-a-fas

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou DRIE, ou sipoze kapab reponn “Wi” pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 18 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske ou te resevwa revni nan avantaj sa yo?
  • Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
  • Asirans pou Andikap nan Sekirite Sosyal (Social Security Disability Insurance, SSDI) Federal
  • Pansyon oswa konpansasyon nan U.S. Department of Veterans Affairs (VA)
  • Medicaid pou andikap la si ou te resevwa swa SSI oswa SSDI deja
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Dividann Limite
  • yon devlopman yon konpayi redevlopman
  • yon apatman Section 213 Cooperative
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Adoption records

Prèv kote w rete

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Prèv ou lekòl

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplikasyon sou entènèt pou SCRIE/DRIE yo p ap disponib anporèman pandan n ap travay sou yon aplikasyon nouvo ak amelyore. Tanpri itilize fòm yo oswa yon sit san randevou pou aplike.

Aplike pa lapòs

 1. Enprime yon aplikasyon sou papye, pran youn nan Sant San Randevou DRIE a: 66 John St, 3rd Flr New York, NY, 10038 (lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.), oswa rele 311 pou mande yo voye yon fòm aplikasyon pa lapòs pou ou.
 2. Voye aplikasyon an pa lapòs bay:
  New York City Department of Finance, DRIE Unit
  59 Maiden Ln, 22nd Floor
  New York, NY, 10038

Fòm aplikasyon yo disponib nan lang chinwa, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, ak panyòl. Fòm ki nan lang bengali yo disponib nan sant la oswa 311.

Telechaje aplikasyon

Aplike pa telefòn

Si w ap viv nan yon apatman Housing Development Fund Company (HDFC) oswa apatman Mitchell-Lama, rele HPD nan 212-863-8494 pou aplike.

Aplike fas a fas

 1. Enprime yon aplikasyon sou papye, pran youn nan sant san randevou DRIE nan 66 John St, 3rd Flr New York, NY, 10038 (lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.), oswa rele 311 pou mande yo voye yon fòm aplikasyon pa lapòs pou ou
 2. Ranpli aplikasyon DRIE a epi pote li bay:
  DRIE Walk-In Center
  66 John St, 3rd Flr
  New York, NY, 10038
  Louvri lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.

Chèche biwo a

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb DRIE a pou aprann plis sou pwogram sa a

Imèl DRIE

Imèl DRIE pou plis enfòmasyon

Rele 311

Mande pou espesyalis DRIE yo

Rele DRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande

Vizite sant san randevou DRIE a

66 John St, 3rd Flr
New York, NY, 10038
Louvri lendi jiska vandredi ant 8:30 a.m. ak 4:30 p.m.

Dènye mizajou July 24, 2018