Sote kontni prensipal la
Lojman

Estabilizasyon pri lwaye pou moun andikape

Egzanpsyon nan Ogmantasyon Pri Lwaye pou Moun ki Gen Andikap (DRIE) | NYC Depatman Finans (NYC Department of Finance, DOF)

1. Kijan li mache

DRIE ede lokatè ki kalifye ki gen andikap yo rete nan lojman bon mache lè li bloke lwaye yo. Lokatè yo peye pri lwaye ki bloke a. Yon kredi sou taks sou pwopriyete peye pou diferans lan ant pri lwaye aktyèl la ak pri lwaye ki bloke a.

 • Ou ka kontinye peye menm pri lwaye a pi devan menm jan w ap peye l kounye a si w ap aplike pou DRIE epi w renouvle alè.
 • Ou bezwen resevwa yon avantaj pou andikap ki kalifye pou w kalifye pou DRIE.
 • Ou pa oblije ranpli taks pou kalifye pou DRIE.
 • Ou pa bezwen pèmisyon pwopriyetè a pou aplike.
 • Yon fwa ou aplike, li pran anviwon 10 jiska 15 jou pou jwenn repons.
 • Pwogram NYC Rent Freeze lan gen ladan Egzanpsyon nan Ogmantasyon Pri Lwaye pou Granmoun Aje (Senior Citizen Rent Increase Exemption, DRIE).

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou DRIE, ou sipoze kapab reponn “Wi” pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 18 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske ou te resevwa revni nan avantaj sa yo?
  • Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
  • Asirans pou Andikap nan Sekirite Sosyal (Social Security Disability Insurance, SSDI) Federal
  • Pansyon oswa konpansasyon nan U.S. Department of Veterans Affairs (VA)
  • Medicaid pou andikap la si ou te resevwa swa SSI oswa SSDI deja
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Dividann Limite
  • yon devlopman yon konpayi redevlopman
  • yon apatman Section 213 Cooperative
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Pou w aplike pou DRIE, ou ap bezwen kopi dokiman ki pwouve:

 • Ki moun ou ye (ak laj ou)
 • Kote ou ap viv (avèk montan lwaye a)
 • Revni
  • Sa gen ladan revni ou ak revni tout moun ki nan kay la ki te rete nan apatman w lan ane anvan ou soumèt aplikasyon ou an. Pa egzanp, si w aplike an 2022, w ap bezwen enfòmasyon sou revni pou ane 2021.
 • Ou benefisye yon avantaj pou andikap ki kalifye (ak lèt rekonpans).

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Adoption records

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv andikap ou

Prèv ou lekòl

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike sou entènèt

Si w ap aplike pou DRIE pou premye fwa, ou ka aplike sou entènèt.

Aplike pandan yon randevou vityèl

Ou ka jwenn èd pou aplike nan DRIE lè w planifye yon randevou vityèl. Lè w ap planifye:

 1. Anba “Chwazi Sèvis”, chwazi Pwogram Egzanpsyon pou Lokatè ak Pwopriyetè Kay. Apre sa, chwazi “Rent Freeze (SCRIE oswa DRIE) Premye aplikasyon an.
 2. Anba “Chwazi Anplasman” an, chwazi “Egzanpsyon Randevou Vityèl.”
 3. Chwazi yon dat ak yon lè. Apre sa, ranpli enfòmasyon kontak ou pou kreye randevou w la.

Aplike sou entènèt

Aplike pa lapòs

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt yo

Ale sou sit entènèt Pwogram NYC Rent Freeze lan pou aprann plis.

Egzamine kesyon moun poze souvan yo pou Pwogram Rent Freeze la pandan COVID-19 la.

Kontakte DRIE

Mande èd nan Depatman Finans lan.

Rele 311

Mande pou espesyalis DRIE yo.

Rele DRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande

Last Updated Monday, March 14th, 2:37pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.