Sote kontni prensipal la
Lojman

Estabilizasyon pri lwaye pou moun andikape

Egzanpsyon Nan Ogmantasyon Pri Lwaye Pou Andikape (DRIE) | NYC Depatman Finans / Konsèvasyon ak Devlopman Lojman Vil New York

1. Kijan li mache

Egzansyon sou Ogmantasyon Lwaye pou Andikape (Disability Rent Increase Exemption (DRIE)) ede lokatè andikape ki kalifye rete nan kay abòdab ak yon jèl lwaye. Si pri lwaye lokatè ki nan Egzansyon sou Ogmantasyon Lwaye pou Andikape (Disability Rent Increase Exemption (DRIE)) a ogmante, yo p ap peye pi chè. Vil la peye pwopriyetè a diferans ant lwaye aktyèl la ak lwaye alavni an.

 • Apre ou fin aplike, li kapab pran 10 a 15 jou pou jwenn yon repons
 • Ou pa bezwen depoze deklarasyon taks pou kalifye pou DRIE
 • Gen kèk dokiman w ap bezwen voye. Pa janm voye dokiman orijinal ou pa lapòs, jis voye kopi yo
 • Ou pa bezwen pèmisyon pwopriyetè kay la pou aplike
 • Aplike pa lapòs oswa an pèsòn
 • Egzanpsyon sou Ogmantasyon Lwaye pou Moun ki Aje (Senior Citizen Rent Increase Exemption (SCRIE))

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou DRIE, ou sipoze kapab reponn “Wi” pou tout kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 18 an oswa plis?
 • Èske non ou sou kontra lwaye a?
 • Èske revni tout moun nan kay la mete ansanm se $50,000 oswa pi piti pa ane?
 • Èske ou depanse plis pase yon tyè revni chak mwa ou nan lwaye?
 • Èske ou te resevwa revni nan avantaj sa yo?
  • Asirans Sekirite Siplemantè (Supplemental Security Insurance, SSI)
  • Asirans pou Andikap nan Sekirite Sosyal (Social Security Disability Insurance, SSDI) Federal
  • Pansyon oswa konpansasyon nan U.S. Department of Veterans Affairs (VA)
  • Medicaid pou andikap la si ou te resevwa swa SSI oswa SSDI deja
 • Èske w ap viv nan NYC nan youn nan kalite lojman sa yo?
  • yon apatman pri lwaye estabilize
  • yon apatman pri lwaye kontwole
  • yon devlopman Mitchell-Lama
  • yon devlopman Dividann Limite
  • yon devlopman yon konpayi redevlopman
  • yon apatman Section 213 Cooperative
  • yon otèl oswa yon chanm kay ak lwaye kontwole

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • IDNYC
 • Batistè
 • Sètifika batèm/oswa lòt sètifika relijye
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Dosye maryaj
 • Kat Medicaid
 • Sètifika natiralizasyon
 • Dosye Ofisyèl nesans Lopital bay/dosye nesans ki dokimante
 • Dosye Ofisyèl Lekòl
 • Lòt dosye ofisyèl ki montre dat nesans
 • Adoption records

Prèv kote w rete

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Prèv andikap ou

Prèv ou lekòl

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike pa lapòs

 1. Enprime yon aplikasyon sou papye oswa rele 311 pou mande yo voye yon fòm aplikasyon pa lapòs pou ou.
 2. Voye aplikasyon ou ranpli ak siyen an pa lapòs ansanm ak dokiman sipò yo nan:
  Rent Freeze Program – DRIE

  P.O. Box 3179
  Union, NJ 07083

Fòm aplikasyon yo disponib nan lang chinwa, kreyòl ayisyen, koreyen, ris, ak panyòl. Fòm ki nan lang bengali yo disponib nan sant la oswa 311.

Telechaje aplikasyon

Aplike pa telefòn

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb DRIE a pou aprann plis sou pwogram sa a.

evize Pwogram Bloke Pri Lwaye (SCRIE ak DRIE) ak 19 kesyon yo poze souvan COVID-19.

Imèl DRIE

Imèl DRIE pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou espesyalis DRIE yo.

Rele DRIE ak TTY

Rele 212-639-9675 si ou gen difikilte pou tande

Last Updated Thursday, April 15th, 1:53pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.