Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Pran metwo a pou mwatye pri a

Fair Fares NYC (FFNYC) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Fair Fares NYC se yon pwogram Vil la ki ede rezidan New York revni yo ba yo. Lè yo itilize kat Fair Fares NYC a, sa pèmèt rezidan Vil New York ki k i patisipe yo resevwa yon rabè 50% sou pri metwo ak bis ki kalifye yo. Gen chwa pou peye pou chak grenn kous, 7 jou (pa semèn), ak 30 jou (pa mwa), oswa peye pou kantite kous ilimite disponib.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si:

  • W ap viv nan vil New York
  • Ou gen ant 18 ak 64 lane
  • Ou pa resevwa yon kat MetroCard ak rabè deja
  • W ap viv nan yon kat revni an se nan nivo povrete federal (Federal Poverty Level, FPL) oswa pi ba;
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane   Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $12,760 $1,063 $245
2 $17,240 $1,437 $332
3 $21,720 $1,810 $418
4 $26,200 $2,183 $504
5 $30,680 $2,557 $590
6 $35,160 $2,930 $676
7 $39,640 $3,303 $762
8 $44,120 $3,677 $848
Pou chak moun an plis, ajoute: $4,480 $373 $86

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Si ou bezwen soumèt dokiman lè w ap aplike pou Fair Fares NYC, tanpri al gade lis dokiman yo sijere pou Fair Fares NYC yo.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Rezidan New York yo ka verifye si yo kalifye pou Fair Fares NYC epi aplike sou entènèt nan.

Aplike sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Fair Fares Tarif yo pou plis enfòmasyon sou pwogram lan.

Rele 311

Rele 311 pou deklare kat ou pèdi oswa yo vòlè, epi ou bezwen èd ak kat Fair Fares MetroCard ou a oswa ou gen nenpòt kesyon.

Rele 511

Rele 511, apre ou rele 311 pou deklare kat ou pèdi oswa yo vòlè, pou mande yon ranbousman. Ou ka kalifye pou yon ranbousman si ou te achte yon tikè pou 30 jou avèk yon kat debi, kredi, oswa EBT. Ou dwe rele 511 anvan fen peryòd 30 jou san limit la pou w kalifye pou yon ranbousman.

Rele 311 pou ranplasman kat Fair Fares MetroCard.

Pase nan yon Biwo Fair Fares NYC

Pase nan yon Biwo Fair Fares NYC pou jwenn èd fas a fas.

Last Updated Thursday, June 25th, 4:51pm