Sote kontni prensipal la
Kach ak Depans

Vwayaje pou mwatye pri

Fair Fares NYC (FFNYC) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Fair Fares NYC ede rezidan New York ki gen ti revni yo ekonomize 50% nan transpò piblik tankou, pri kous ki elijib yo, ak deplasman nan transpò adapte Access-A-Ride yo.

  • Opsyon pou metwo ak bis yo gen ladan kat Pay-Per-Ride, Kous Ilimite 7-Day (Pa Semèn), ak 30-Day (Pa Mwa).
  • Yo aplike rabè kliyan Access-A-Ride yo dirèkteman nan kous Access-A-Ride yo depi kont Fair Fares ak kont Access-A-Ride yo konekte.
  • W ap resevwa yon kat Fair Fares NYC MetroCard pa lapòs twa (3) semèn oswa pi piti apre yo apwouve aplikasyon ou an.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Ou kapab kalifye si ou anmezi pou ou reponn ”wi” pou kesyon sa yo:

  1. Èske w ap viv nan vil Nouyòk?
  2. Èske w ap viv nan vil Nouyòk?
  3. Eske ou gen yon revni mwayen oubyen li pi ba ke montan sa yo?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $13,590 $1,132.50 $261
2 $18,310 $1,525.83 $352
3 $23,030 $1,919.17 $443
4 $27,750 $2,312.50 $534
5 $32,470 $2,705.83 $624
6 $37,190 $3,099.17 $715
7 $41,910 $3,492.50 $806
8 $46,630 $3,885.83 $897
Pou chak moun an plis, ajoute: $4,540 $393.33 $87

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Si ou bezwen soumèt dokiman lè w ap aplike pou Fair Fares NYC, tanpri al gade lis dokiman yo sijere pou Fair Fares NYC yo.

Ou kapab telechaje aplikasyon mobil ACCESS HRA a pou w ajoute dokiman ki obligatwa yo.

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb Fair Fares Tarif yo pou plis enfòmasyon sou pwogram lan.

Rele 311

Rele 311 si ou bezwen èd oswa si ou gen nenpòt kesyon konsènan pwogram Fair Fares NYC an.

Last Updated Thursday, May 5th, 1:50pm

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.