Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Sèvis sipò timoun

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS) | NYC Jesyon Resous Imèn (NYC Human Resources Administration, HRA)

1. Kijan li mache

Pwogram nan ede manman, papa, ak gadyen yo pou sipò timoun. Moun ki resevwa sipò timoun ka jwenn èd pou kolekte li. Moun ki peye sipò timoun ka jwenn èd pou jwenn yon djòb epi ka jwenn èd pou jere dèt sipò timoun yo. Lòt sèvis disponib tou.

 • Ou pa bezwen yon sitwayen ameriken pou jwenn sèvis sa a, epi yo p ap mande w enfòmasyon sou sitiyasyon imigrasyon ou.
 • Pwogram sa a pa ede ak gad timoun oswa vizit men li ka gide ou nan sèvis ki fè sa, tankou medyasyon.
 • Yon timoun ka jwenn sipò timoun jiska laj 21 lane menm si lòt paran an pa patisipe nan lavi timoun nan.
 • Ou ta dwe resevwa yon òdonans sipò timoun menm si w panse lòt paran an pa gen mwayen pou peye kounye a. Yo ka ede yo pou yo jwenn travay epi yo ka kalifye pou pwoteksyon finansye.
 • Paran ki an reta sou peman sipò timoun yo ka kalifye pou yon pwogram pou diminye dèt yo.
  • Paran ki p ap viv ak timoun lan kapab konekte ak sèvis travay yo si yo nan chomaj oswa si yo pa gen ase travay tou.
 • Pou paran k ap viv ak timoun nan k ap aplike oswa k ap resevwa avantaj èd lajan kach, si yo pa reponn yon avi sipò timoun oswa si yo rate yon randevou pou sipò timoun, sa ka lakòz avantaj Èd Lajan Kach ou a redui jiska 25%, pèt kouvèti Medicaid pou tèt ou, ak pèt kalifikasyon pou kèk pwogram èd pou lokasyon. Pou jwenn èd, tanpri rele nimewo telefòn ki nan avi randevou w la oswa voye yon imèl bay OCSS nan dcse.cseweb@dfa.state.ny.us

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou ou kalifye pou sèvis sipò timoun, ou ta dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske w se yon paran selibatè oswa responsab legal yon timoun ki poko gen 21 lane?
 2. Èske ou responsab yon fason prensipal pou lavi chak jou timoun nan?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè w ale nan entèvyou w la, w ap bezwen mache ak dokiman sa yo:

 • Aplikasyon ki fin ranpli w la
 • Batistè pitit ou a
 • Yon foto resan lòt paran an itil men li pa obligatwa

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike sou entènèt

Aplike sou Entènèt pandan w ap itilize Aplikasyon NYC Child Support – ACCESS HRA lan.

 • Telechaje aplikasyon an gratis sou App Store (Apple) ak Google Play (Android) an Anglè, Panyòl, Koreyen, Arab, Ris, Chinwa Tradisyonèl, ak Fransè.
 • Si ou deja genyen yon kont ACCESS HRA pou SNAP, Èd Lajan Kach, oswa Medicaid, ou ka itilize menm enfòmasyon yo pou konekte.

Aplike sou entènèt

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sit entènèt Sèvis pou Sipò Timoun yo (Child Support Services) pou aprann plis sou sèvis ki disponib yo.

Vizite paj paran ki p ap viv avèk timoun yo (Noncustodial Parents) pou sèvis ki disponib pou paran ki p ap viv avèk timoun yo, tankou travay ak dèt diminye.

Vizite sitwèb Tribinal Fanmi an pou jwenn enfòmasyon sou gad ak vizit.

Voye yon Imèl Bay Biwo Sèvis pou Sipò Timoun lan

Tout biwo OCSS yo ouvè. Sepandan, akòz pandemi an, OCSS ankouraje kliyan yo voye imèl nan dcse.cseweb@dfa.state.ny.us pou mande sèvis kliyan an yon randevou nan telefòn oswa jwenn yon repons nan imèl.

Tanpri bay non ou, nimewo dosye Sipò Timoun lan, yon deskripsyon enkyetid ou a (yo), nimewo telefòn, ak pi bon moman yo ka jwenn ou. Ekri “Requesting a Customer Service Appointment” (Mande yon Randevou Sèvis Kliyan) nan liy sijè imèl ou an.

Rele 311

Mande pou Child Support (Sipò Timoun).

Rele Helpline (Liy Èd) la

Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sèvis asistans nan telefòn NYS pou Sipò Timoun nan 888-208-4485 (oswa 866-875-9975 si ou gen pwoblèm nan kapasite pou tande). Enfòmasyon otomatik disponib 24 èdtan pa jou, sèt jou sou sèt. Nimewo Sekirite Sosyal ak PIN ou obligatwa.

Vizite sant san randevou a oswa yon biwo minisipalite a

Vizite Sant Sèvis san Randevou pou Kliyan OCSS (OCSS Customer Service Walk-in Center) la:
151 West Broadway, 4th Floor (ant Worth ak Thomas Streets)
New York, NY 10013
lendi jiska vandredi, 8:00 AM jiska 7:00 PM (sof lè konje)

Vizite biwo OCSS Family Court ki nan minisipalite w la.

Last Updated Monday, May 9th, 10:20am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.