Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Sèvis sipò timoun

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Pwogram nan ede manman, papa, ak gadyen yo pou sipò timoun. Moun ki resevwa sipò timoun ka jwenn èd pou kolekte li. Moun ki peye sipò timoun ka jwenn èd pou jwenn yon djòb epi ka jwenn èd pou jere dèt sipò timoun yo. Lòt sèvis disponib tou.

  • Ou pa oblije yon sitwayen ameriken pou w jwenn sèvis sa a, epi yo p ap mande ou sitiyasyon ou ak imigrasyon.
  • Pwogram sa a pa ede pou gad oswa vizit. Li ka gide ou nan resous ki fè sa pou sèvis sa yo, tankou medyasyon.
  • Ou ta dwe al pran yon lòd sipò timoun menm si ou panse lòt paran an pa kapab peye kounye a. Yo ka jwenn èd pou jwenn travay epi yo ka kalifye pou pwoteksyon finansye.
  • Yon timoun ka jwenn sipò timoun jiskaske li gen 21 ane, menm si lòt paran an pa enplike nan vi timoun nan.
  • Si ou pa respekte egzijans sipò timoun yo, ou ka resevwa mwens èd lajan kach (cash assistance). Apre ou kòmanse konfòme ou, ou ka retabli tout montan an si ou pote dokiman ki nesesè yo nan biwo sipò timoun ou.
  • Paran ki p ap viv avèk timoun ki p ap travay oswa ki pa gen yon bon travay kapab konekte ak sèvis travay yo
  • Paran ki gen reta nan peman sipò timoun yo ka kalifye pou yon pwogram pou diminye dèt yo dwe Depatman Sèvis Sosyal (Department of Social Services).

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou sèvis sipò pou timoun, ou ta dwe kapab reponn ‘wi’ pou kesyon sa yo:

  • Èske ou se yon paran oswa yon responsab legal yon timoun ki poko gen 21 ane?
  • Èske se ou ki gen tout responsablite pou okipe timoun nan chak jou nan vi li?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè ou ale nan entèvyou ou, ou pral bezwen pote dokiman sa yo:

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Vizite yon biwo sipò timoun

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sit entènèt Sèvis pou Sipò Timoun yo (Child Support Services) pou aprann plis sou sèvis ki disponib yo.

Vizite paj paran ki p ap viv avèk timoun yo (Noncustodial Parents) pou sèvis ki disponib pou paran ki p ap viv avèk timoun yo, tankou travay ak dèt diminye.

Vizite sitwèb Tribinal Fanmi an pou jwenn enfòmasyon sou gad ak vizit.

Rele 311

Mande pou Child Support (Sipò Timoun).

Rele Helpline (Liy Èd) la

Pou jwenn plis enfòmasyon, rele Sèvis asistans nan telefòn NYS pou Sipò Timoun nan 888-208-4485 (oswa 866-875-9975 si ou gen pwoblèm nan kapasite pou tande). Enfòmasyon otomatik disponib 24 èdtan pa jou, sèt jou sou sèt. Nimewo Sekirite Sosyal ak PIN ou obligatwa.

Last Updated Wednesday, July 14th, 1:30pm

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.