Sote kontni prensipal la
Sèvis Familyal

Sèvis sipò timoun

Biwo Sèvis Sipò Timoun (OCSS) | NYC Jesyon Resous Imèn

1. Kijan li mache

Pwogram nan ede manman, papa, ak gadyen yo pou sipò timoun. Moun ki resevwa sipò timoun ka jwenn èd pou kolekte li. Moun ki peye sipò timoun ka jwenn èd pou jwenn yon djòb epi ka jwenn èd pou jere dèt sipò timoun yo. Lòt sèvis disponib tou.

  • Ou pa oblije yon sitwayen ameriken pou w jwenn sèvis sa a, epi yo p ap mande ou sitiyasyon ou ak imigrasyon.
  • Pwogram sa a pa ede pou gad oswa vizit. Li ka gide ou nan resous pou sèvis sa yo, tankou medyasyon an
  • Ou ta dwe al pran yon lòd sipò timoun menm si ou panse lòt paran an pa kapab peye kounye a. Yo ka jwenn èd pou jwenn travay epi yo ka kalifye pou pwoteksyon finansye.
  • Yon timoun ka jwenn sipò timoun jiskaske li gen 21 ane, menm si lòt paran an pa enplike nan vi timoun nan.
  • Paran yo te bese èd lajan kach yo paske yo pa te patisipe nan pwogram sipò timoun nan kòrèkteman ka fè yo monte li lè yo kòmande konfòme yo. Paran sa yo ta dwe pote dokiman ki nesesè yo nan biwo sipò timoun yo a
  • Gen prèv ki montre sipò timoun pote anpil avantaj pou timoun yo, sitou pou travay byen lekò
  • Paran ki p ap viv avèk timoun ki p ap travay oswa ki pa gen yon bon travay kapab konekte ak sèvis travay yo
  • Paran ki gen reta nan peman sipò timoun yo ka kalifye pou yon pwogram pou diminye dèt yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye pou sèvis sipò pou timoun, ou ta dwe kapab reponn ‘wi’ pou kesyon sa yo:

  • Èske ou se yon paran oswa yon responsab legal yon timoun ki poko gen 21 ane?
  • Èske se ou ki gen tout responsablite pou okipe timoun nan chak jou nan vi li?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Lè ou ale nan entèvyou ou, ou pral bezwen pote dokiman sa yo:

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Vizite yon biwo sipò timoun

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sit entènèt Sèvis pou Sipò Timoun yo (Child Support Services) pou aprann plis sou sèvis ki disponib yo.

Vizite paj paran ki p ap viv avèk timoun yo (Noncustodial Parents) pou sèvis ki disponib pou paran ki p ap viv avèk timoun yo, tankou travay ak dèt diminye.

Rele 311

Mande pou Child Support (Sipò Timoun).

Rele Helpline (Liy Èd) la

Rele NYS Child Support Helpline (Liy Èd Sipò Timoun Eta New York) nan nimewo 888-208-4485 (oswa 866-875-9975 si ou gen pwoblèm pou tande) pou jwenn plis enfòmasyon. Gen enfòmasyon otomatize disponib 24 sou 24, 7 jou sou 7. W ap bezwen nimewo Sekirite Sosyal ak PIN ou.

Vizite sant san randevou a

151 West Broadway, 4th Fl.
New York, NY 10013
Louvri lendi jiska vandredi ant 8:00 AM ak 7:00 PM.
W ap bezwen bay yon pyès idantite ki gen foto

Last Updated Tuesday, October 22nd, 1:58pm