Sote kontni prensipal la
Manje

Manje ki bon pou lasante pou moun aje yo

Pwogram Pwodwi Alimantè Siplemantè (CSFP) | Depatman Sante Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè (Commodity Supplemental Food Program (CSFP)) bay adilt 60 lane e plis ki kalifye ki gen yon revni fèb manje ki bon pou sante. Nitrisyonis Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè (Commodity Supplemental Food Program (CSFP)) bay demonstrasyon kizin ak leson sou nitrisyon. Anplis, pwogram nan kapab mete w an kontak ak òganis swen sante ak sèvis sosyal.

 • W ap bezwen bay prèv idantite, adrès, ak revni ou
 • Ou kapab jwenn CSFP menm si w ap resevwa SNAP
 • Oumenm, oswa yon moun ki reprezante ou, ap pase pran manje a yon fwa pa mwa nan youn nan sant distribisyon CSFP yo
 • Anbalaj yo gen fwomaj; lèt; diri, espageti ak/oswa makawoni, konnflèks, legim nan bwat konsèv, fui, poul, oswa pwason; e plis
 • Yo pa egzije sitwayènte ameriken pou w resevwa avantaj Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè (Commodity Supplemental Food Program (CSFP)) yo.

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou se yon moun aje ki gen 60 an oswa plis?
 • Èske revni ou egal a egzijans revni pwogram nan oswa li mwens ?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $16,744 $1,396 $322
2 $22,646 $1,888 $436
3 $28,548 $2,379 $549
4 $34,450 $2,871 $663
5 $40,352 $3,363 $776
6 $46,254 $3,855 $890
7 $52,156 $4,347 $1,003
8 $58,058 $4,839 $1,117
Pou chak moun an plis, ajoute: $5,902 $492 $114

Kalifikasyon an fonksyon revni chita sou revni brit total (demandè a ak tout manm fanmi demandè a rantre) avan yo fè prelèvman pou enpo sou revni, enpo sekirite sosyal anplwaye, prim asirans, obligasyon, eks.

Nou pa kapab detèmine si moun ki aje kalifye pou Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè (Commodity Supplemental Food Program (CSFP)) an fonksyon kalifikasyon yo nan lòt pwogram sèvis sosyal.

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 • Kat idantite travay ak foto
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Fòmilè Referans Medikal si se founisè ki ekri adrès la
 • Kat Rezidans (devan ak dèyè)

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Aplike fas a fas

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb CSFP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Pwodwi Alimantè Siplemantè.

Rele yon sit CSFP

Bronx: 917-982-2564, Brooklyn: 718-498-9208, Nassau/Suffolk: 631-873-4775, Manhattan: 212-566-7855

Vizite yon sit CSFP

Vizite yon sit CSFP pou jwenn èd fas-a-fas.

Last Updated Wednesday, June 2nd, 11:39am

Rete enfòme osijè avantaj yo

Resevwa imèl detanzantan apwopo nouvèl sou avantaj yo, peryòd enskripsyon yo, ak dat limit yo. Gen tradiksyon disponib nan 11 lang.