Sote kontni prensipal la
Manje

Pakè manje sen pou pèsonn aje yo.

Pwogram Pwodwi Alimantè Siplemantè (CSFP) | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

CSFP bay pakè manje sen pou granmoun kalifye ki gen ti mwayen ekonomik e ki gen 60 lane oswa plis.

 • Yon fwa chak mwa, ou menm oswa yon moun ki reprezante w kapab pran pakè manje nan yon sant distribisyon CSFP.
  • Pakè yo kapab gen ladan fwomaj, lèt, diri, spageti/makawoni, sereyal, legim an konsèv, fwi, poul oswa pwason ak lòt bagay toujou.
 • Pandan sezon ete a, ou kapab jwenn plis avantaj tou pou achte fwi ak legim byen fre nan mache kiltivatè yo.
 • Nitrisyonis Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè (Commodity Supplemental Food Program (CSFP)) bay demonstrasyon kizin ak leson sou nitrisyon.
 • Anplis de sa, CSFP kapab konekte w avèk ajans swen sante ak sèvis sosyal yo.
 • Ou kapab jwenn CSFP menm si w ap resevwa avantaj SNAP (food stamp).

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w kapab kalifye, ou ta dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou gen 60 lane oswa plis?
 • Èske w se yon rezidan nan Eta New York?
  • Ou pa oblije yon sitwayen ameriken pou reseswa avantaj CSFP yo.
 • Èske total kòb anvan taks kay la egal oswa pi piti pase egzijans CSFP ki pi ba yo?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $17,667 $1,473 $340
2 $23,803 $1,984 $458
3 $29,939 $2,495 $576
4 $36,075 $3,007 $694
5 $42,211 $3,518 $812
6 $48,347 $4,029 $930
7 $54,483 $4,541 $1,048
8 $60,619 $5,052 $1,166
Pou chak moun an plis, ajoute: +$6,136 +$512 +$118

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sit entènèt la

Depatman Sante Eta New York gen plis enfòmasyon sou CSFP.

Rele 311

Mande pou “Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè”.

Last Updated Thursday, August 4th, 9:49am

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.