Sote kontni prensipal la
Manje

Manje ki bon pou lasante pou moun aje yo

Pwogram Pwodwi Alimantè Siplemantè (CSFP) | Depatman Sante Eta Nouyòk

1. Kijan li mache

CSFP bay moun aje ki gen yon ti kras revni manje ki bon pou lasante. Moun ki nan pwogram nan resevwa yon pake chak mwa ki gen fwi, legim, vyann oswa pwason, pat oswa diri, ak sereyal ladan. CSFP bay konsèy sou jan pou prepare manje ak nitrisyon. CSFP kapab mete ou an kontak ak kote ki ofri sèvis swen sante ak sèvis sosyal yo tou.
 • W ap bezwen bay prèv idantite, adrès, ak revni ou
 • Ou kapab jwenn CSFP menm si w ap resevwa SNAP
 • Ou menm, oswa yon moun k ap reprezante ou, pral pran manje a yon fwa pa mwa nan youn nan kat sit distribisyon yo

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou sipoze kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 • Èske ou se yon moun aje ki gen 60 an oswa plis?
 • Èske revni ou egal a egzijans revni pwogram nan oswa li mwens ?
Kantite moun nan fanmi an Revni nan yon ane Revni nan yon mwa Revni nan yon semèn
1 $15,792 $1,316 $303.69
2 $21,408 $1,784 $411.69
3 $27,024 $2,252 $519.69
4 $32,640 $2,720 $627.69
5 $38,256 $3,188 $735.69
6 $43,872 $3,656 $843.69
7 $49,488 $4,124 $951.69
8 $55,104 $4,592 $1,059.69
pou chak moun an plis, ajoute: $5,616 $468 $108.00

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Sa ou Bezwen Mete

3. Sa ou bezwen mete

Li enpòtan pou ou mete bon dokiman yo lè w ap aplike. Dokiman yo montre si pwogram yo apwopriye pou ou ou pa.

Paj sa a kapab ede ou chwazi dokiman ki apwopriye pou aplikasyon ou a.

Prèv kiyès ou ye

kache lis sa a montre lis sa a

Pou chak moun kap aplike, nenpòt nan dokiman sa yo:

 • Lisans chofè/Idantifikasyon Ofisyèl ak Foto
 • Batistè
 • Kat idantite travay ak foto
 • Paspò
 • Kat Sekirite Sosyal pou Depandan
 • Kat Sekirite Sosyal oswa ITIN
 • Kat Koupon pou Achte Manje ki gen foto
 • Fòmilè Referans Medikal si se founisè ki ekri adrès la
 • Kat Rezidans (devan ak dèyè)

Prèv sou Revni Tout Moun nan Kay la touche

kache lis sa a montre lis sa a

Pwochen seksyon:

4. Kouman pou aplike

4. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Vizite sitwèb la

Vizite sitwèb CSFP la pou plis enfòmasyon.

Rele 311

Mande pou Pwogram Pwodwi Alimantè Siplemantè.

Rele yon sit CSFP

The Bronx: 917-982-2564, Brooklyn: 718-498-9208, Queens: 718-523-2220, Long Island 516-623-4568

Vizite yon sit CSFP

Vizite yon sit CSFP pou jwenn èd fas-a-fas.