Sote kontni prensipal la
Manje

Pake manje ki an sante pou granmoun ki aje

Pwogram Alimantè Konplemantè de Baz (CSFP) | Depatman Sante Eta New York (NYS Department of Health, NYSDOH)

1. Kijan li mache

Adilt ki gen 60 lane oswa plis elijib pou pakè manje chak mwa si yo touche pi ba pase yon sèten revni.

 • Yon fwa chak mwa, ou menm oswa yon moun ki reprezante w kapab pran pakè manje nan yon sant distribisyon CSFP.
  • Pakè yo kapab gen ladan fwomaj, lèt, diri, spageti/makawoni, sereyal, legim an konsèv, fwi, poul oswa pwason ak lòt bagay toujou.
 • Pandan sezon ete a, ou kapab jwenn plis avantaj tou pou achte fwi ak legim byen fre nan mache kiltivatè yo.
 • Nitrisyonis Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè (Commodity Supplemental Food Program (CSFP)) bay demonstrasyon kizin ak leson sou nitrisyon.
 • Anplis de sa, CSFP kapab konekte w avèk ajans swen sante ak sèvis sosyal yo.
 • Ou kapab jwenn CSFP menm si w ap resevwa avantaj SNAP (food stamp).

2. Detèmine pou kisa ou kalifye

Pou w ka kalifye, ou ta dwe kapab reponn wi pou kesyon sa yo:

 1. Èske ou gen 60 lane oswa plis?
 2. Èske w se yon rezidan nan Eta New York?
  • Ou pa oblije yon sitwayen ameriken pou reseswa avantaj CSFP yo.
 3. Èske total kòb anvan taks kay la egal oswa pi piti pase egzijans CSFP ki pi ba yo?
Kantite moun k ap viv nan kay la Revni nan yon ane
1 $19,578
2 $26,572
3 $33,566
4 $40,560
5 $47,554
6 $54,548
7 $61,542
8 $68,536
Pou chak moun anplis, ajoute: $6,994

 

Pran yon ti sondaj pou wè si ou kapab kalifye pou pwogram sa a oswa 30 lòt pwogram.

Èske mwen kalifye?

Pwochen seksyon:

3. Kouman pou aplike

3. Kijan pou ou aplike

Men opsyon ou yo:

Retounen ladan pita.
Nou kapab voye yon lyen paj sa a pou ede ou retounen ladan lè ou pare.

Plis fason pou jwenn èd ak pwogram sa a

Ale sou sit entènèt la

Depatman Lasante Eta Eta New York la gen plis enfòmasyon sou CSFP.

Rele 311

Mande pou “Pwogram Pwodui Alimantè Siplemantè”.

Last Updated March 29, 2024

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.