Sote kontni prensipal la

75 pwogram pou ou gade.

Pa bliye nou pa kapab garanti w ap kalifye, men nou sèlman kapab rekòmande pwogram pou ou konsidere.

75 pwogram adisyonèl.

Kach ak Depans

Èd finansyè pou achte manje pou timoun piti

Pwogram Nitrisyon Siplemantè pou Fi, Tibebe ak Timoun (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC) (WIC)

Manje ki bon pou lasante gratis, konsèy sou manje ki bon pou lasante, konsèy pou bay tete epi referans pou fanm, tibebe ak timoun ki gen mwens pase senk (5) lane.

Jwenn plis enfòmasyon : Pwogram Nitrisyon Siplemantè pou Fi, Tibebe ak Timoun (Special Supplemental Nutrition Program for Women, Infants, and Children, WIC)

Aplike

Stay updated on benefits

Get occasional emails about benefits news, upcoming enrollment periods, and deadlines. Translations are available in 11 languages.